Telefon alarmowy: 986 lub 112

BIP
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [ kliknij by ukryć ]

Regulamin utrzymania czystości i porządku dla miasta Częstochowy

Poniżej znajduje się Regulamin utrzymania czystości i porządku dla miasta Częstochowy uchwalony dnia 19 marca 2015 roku.

UCHWAŁA NR 72.IX.2015 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Częstochowy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)

Rada Miasta Częstochowy

uchwala:

§ 1. Wprowadza się "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Częstochowy" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc z dniem 1 lipca 2015 r. Uchwała nr 540/XXX/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Częstochowy”, zmieniona Uchwałą nr 623/XXXIV/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 marca 2013 r. oraz Uchwałą nr 764/XLII/2013 z dnia 30 września 2013 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miasta

Częstochowy

Zdzisław Wolski

 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY

Rozdział 1. Postanowienia ogólne


§ 1.

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Częstochowy.

Rozdział 2. Wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości

§ 2.

1. Na terenie miasta Częstochowy obowiązuje selektywne zbieranie odpadów komunalnych.

2. Odpady powstające na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy i na nieruchomościach,

na których nie zamieszkują mieszkańcy, które należy selektywnie zbierać to:

1) papier,

2) metale,

3) tworzywa sztuczne,

4) szkło,

5) opakowania wielomateriałowe,

6) odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz opakowania ulegające biodegradacji,

7) popioły z palenisk,

8) odpady zielone,

9) przeterminowane leki i chemikalia,

10) zużyte baterie i akumulatory,

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

13) zużyte opony,

14) odpady budowlane i rozbiórkowe.

3. Odpady, które objęte są odbiorem z terenu nieruchomości, to odpady komunalne wymienione w ust. 2 pkt

od 1 do 7 i 14 oraz odpady zmieszane.

4. Odpady wskazane w ust. 2 pkt od 1 do 6 oraz od 8 do 14 przyjmowane są w punktach selektywnego

zbierania odpadów.

§ 3.

1. Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń

z części nieruchomości służącej do użytku publicznego niezwłocznie po ich pojawieniu się.

2. Obowiązek określony w ust. 1 właściciel nieruchomości wykonuje w następujący sposób:

1) uprzątnięte błoto, śnieg i lód należy gromadzić przy krawędzi chodnika z jezdnią lub w innym miejscu

tak aby umożliwić swobodne poruszanie się pieszych,

2) uprzątnięte inne zanieczyszczenia należy deponować w urządzeniach służących do zbierania odpadów

lub pozbywać się ich w sposób zgodny z określonym w przedmiotowym regulaminie,

3) dokonuje wymiany piasku w piaskownicach zlokalizowanych na terenie nieruchomości w okresie

wiosennym, przed rozpoczęciem sezonu letniego.

§ 4.

Warunki mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi:

1) mycie pojazdów poza myjniami może odbywać się na terenie nieruchomości wyłącznie w miejscach

wyznaczonych przez właściciela jedynie pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie. Powstające ścieki nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do kanalizacji deszczowej, wody lub ziemi,

2) doraźne naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą się odbywać pod warunkiem, że nie będą powodowały zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego, wyłącznie w miejscach, w których prace związane z naprawą nie będą uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a sposób postępowania z odpadami powstającymi w wyniku napraw będzie zgodny z przepisami szczególnymi.

Rozdział 3. Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczone do zbierana odpadów

komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych

pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 5.

1. Rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenie nieruchomości:

1) pojemniki na odpady to:

a) pojemniki na odpady wykonane z tworzywa sztucznego albo metalu o pojemności 60 l,

b) pojemniki na odpady wykonane z tworzywa sztucznego albo metalu o pojemności 80 l,

c) pojemniki na odpady wykonane z tworzywa sztucznego albo metalu o pojemności 110 l,

d) pojemniki na odpady wykonane z tworzywa sztucznego albo metalu o pojemności 120 l,

e) pojemniki na odpady wykonane z tworzywa sztucznego albo metalu o pojemności 140 l,

f) pojemniki na odpady wykonane z tworzywa sztucznego albo metalu o pojemności 180 l,

g) pojemniki na odpady wykonane z tworzywa sztucznego albo metalu o pojemności 240 l,

h) pojemniki na odpady wykonane z tworzywa sztucznego albo metalu o pojemności 260 l,

i) pojemniki na odpady wykonane z tworzywa sztucznego albo metalu o pojemności 340 l,

j) pojemniki na odpady wykonane z tworzywa sztucznego albo metalu o pojemności 660 l,

k) pojemniki na odpady wykonane z tworzywa sztucznego albo metalu o pojemności 770 l,

l) pojemniki na odpady wykonane z tworzywa sztucznego albo metalu o pojemności 1100 l,

m) pojemniki na odpady wykonane z tworzywa sztucznego albo metalu o pojemności 2500 l,

2) kontenery metalowe na odpady komunalne o pojemności od 2,5 m3 do 10 m³,

3) worki wielokrotnego użycia, tzw. „big-bag” o pojemnościach od 0,8 m3 do 1,5m³,

4) worki z folii PE przezroczyste o pojemnościach od 80 l do 120 l,

5) kosze uliczne metalowe albo z tworzywa sztucznego o pojemności od 10 l do 80 l,

6) prasokontenery o pojemności od 10 m3 do 32 m3.

2. Ustala się następujące przeznaczenie pojemników:

1) na odpady zmieszane - pojemniki wskazane w ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6,

2) na odpady ulegające biodegradacji - pojemniki wskazane w ust. 1 pkt. 1, 2,

3) na odpady zbierane selektywnie w zabudowie wielolokalowej w ramach frakcji papier, tworzywo sztuczne, szkło, metal, opakowania wielomateriałowe – pojemniki wskazane w ust. 1 pkt 1 lit. d, g, l,m,

4) na odpady zbierane selektywnie w zabudowie jednorodzinnej w ramach frakcji papier, tworzywo sztuczne, szkło, metal, opakowania wielomateriałowe – pojemniki wskazane w ust. 1 pkt 4,

5) na odpady zbierane selektywnie na nieruchomościach niezamieszkanych w ramach frakcji papier, tworzywo sztuczne, szkło, metal, opakowania wielomateriałowe – pojemniki wskazane w ust. 1 pkt 1 lit. d, g, l, m lub pkt 4, 6,

6) na odpady wielkogabarytowe i remontowo-budowlane - pojemniki wskazane w ust. 1 pkt 2 lub ust. 1 pkt 3,

7) na popioły z palenisk – pojemniki wskazane w ust. 1 pkt 1 lit. g.

3. Pojemniki, o których mowa w ust. 1 pkt od 1 do 6 powinny być:

1) ustawione na terenie nieruchomości w sposób odpowiadający przepisom prawa budowlanego, w miejscach łatwo dostępnych, zarówno dla użytkowników, jak i dla pracowników przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów, w sposób niepowodujący uciążliwości dla mieszkańców lub przebywających na nieruchomości osób trzecich,

2) wyposażone w pokrywy uniemożliwiające wywiewanie odpadów,

3) pojemniki na odpady, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a do l powinny być zaopatrzone w uchwyt i zestaw kołowy, posiadać konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie widłowym lub grzebieniowym mechanizmem załadowczym pojazdów odbierających odpady,

4) pojemniki na odpady, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. m powinny być zaopatrzone w uchwyt i posiadać konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie urządzeniem hakowym umieszczonym na pojeździe przeznaczonym do odbioru odpadów,

5) pojemniki na odpady wymienione w ust. 1 pkt. 1 lit. l i m oraz worki z tworzywa sztucznego, o których mowa w ust. 1 pkt 4, przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z § 2 ust. 2 pkt od 1 do 5 odpowiadają rodzajowi gromadzonych odpadów według następującej kolorystyki:

a) żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe oraz metal,

b) zielony lub biały z przeznaczeniem na szkło,

c) niebieski z przeznaczeniem na papier, wymóg określonej kolorystyki pojemnika jest zachowany również wtedy gdy tylko pokrywa pojemnika jest w w/w kolorze,

6) Pojemniki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 do zbierania odpadów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 6, 7 i 8 oraz odpadów zmieszanych winny posiadać niej określoną kolorystykę i właściwości materiałowe:

a) pojemniki w kolorze brązowym dla odpadów ulegających biodegradacji,

b) pojemniki w kolorze srebrnym lub czarnym dla odpadów popiołów z palenisk,

c) pojemniki w kolorze szarym lub czarnym dla odpadów zmieszanych.

7) odległość pomiędzy koszami ulicznymi na odpady rozstawionymi na drogach publicznych powinna być dostosowana do panującego na danym terenie ruchu pieszych. Na przystankach komunikacyjnych kosze należy lokalizować w sąsiedztwie oznaczenia przystanku,

8) w zabudowie wielolokalowej pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powinny być ustawiane na terenie nieruchomości, przy miejscach przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych i w miejscach ogólnodostępnych,

9) pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych winny być utrzymywane w odpowiednim

stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Pojemniki należy myć i dezynfekować każdorazowo w przypadku uciążliwości odorowej, jednak nie rzadziej niż raz do roku,

10) dopuszcza się również stosowanie worków z folii PE, jako uzupełniającą formę gromadzenia odpadów komunalnych. Dotyczy to miejsc, w których ze względów technicznych występują trudności w lokalizacji stałego pojemnika.

§ 6.

1. Ustala się minimalną pojemność pojemnika do zbierania odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w okresie miesiąca na 60 litrów dla jednej osoby.

2. Dla nieruchomości, na których zamieszkuje więcej niż jedna osoba minimalna pojemność pojemników winna być dostosowana proporcjonalnie do pojemności określonej w ust. 1 i liczby osób zamieszkujących nieruchomość oraz częstotliwości odbioru.

3. Ustala się minimalną pojemność pojemnika do zbierania odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy w okresie miesiąca dla:

1) budynków użyteczności publicznej, biur, przychodni, punktów usługowych i handlowych, obiektów sportowych, zakładów rzemieślniczych, produkcyjnych, magazynowych, lokali gastronomicznych nie mniej niż 120 litrów,

2) szkół każdego stopnia, przedszkoli, żłobków, szpitali, internatów, hoteli, pensjonatów itp – nie mniej niż 660 litrów,

3) przyulicznych punktów gastronomicznych – nie mniej niż 60 litrów,

4) targowisk - nie mniej niż 1100 litrów,

5) cmentarzy - nie mniej niż 6x1100 litrów,

6) imprez masowych poza obiektem - nie mniej niż 240 litrów,

7) innych nie wymienionych powyżej nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady komunalne - nie mniej niż 60 litrów,

8) nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w tym położone na terenie ogrodów

działkowych nie mniej niż 120 litrów.

4. Dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy minimalna pojemność pojemników winna być dostosowana proporcjonalnie do pojemności określonej w ust. 3 oraz częstotliwości odbioru.

5. W przypadku gdy minimalne pojemności pojemników do zbierania odpadów komunalnych wytwarzanych na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy lub na których nie zamieszkują mieszkańcy nie gwarantują utrzymania czystości i porządku, nieruchomość winna być wyposażona w pojemniki dostosowane do rzeczywistych potrzeb, tak aby nie występowało przepełnienie pojemnika.

6. W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zabudowanych budynkami wielolokalowymi dopuszcza się stosowanie wspólnych pojemników dla dwóch i więcej lokali przy zachowaniu zasad określonych w ust. 1, 2, 3, 5.

7. W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy dopuszcza się stosowanie wspólnych pojemników z nieruchomością, na której zamieszkują mieszkańcy pod warunkiem tej samej częstotliwości odbioru.

8. Dopuszcza się stosowanie wspólnych pojemników dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy pod warunkiem tej samej częstotliwości odbioru.

 

Rozdział 4. Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 7.

1. Zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych selektywnie zebranych należy pozbywać się z terenu nieruchomości, poprzez przekazanie podmiotowi odbierającemu odpady zgodnie z harmonogramem ustalonym przez ten podmiot, w sposób zapewniający utrzymanie porządku i czystości, nie rzadziej niż:

1) raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października oraz raz w miesiącu w pozostałych miesiącach – odpady zmieszane i odpady ulegające biodegradacji dla nieruchomości, na których

zamieszkują mieszkańcy z zabudową jednorodzinną oraz wielolokalową do 7 lokali włącznie,

2) trzy razy w tygodniu - odpady zmieszane i odpady ulegające biodegradacji z zabudowy wielolokalowej powyżej 7 lokali,

3) raz w tygodniu – dla przyulicznych punktów gastronomicznych oraz z koszy na terenach użytku publicznego,

4) jeden raz w miesiącach: styczeń, luty, marzec, kwiecień, wrzesień, październik, listopad, grudzień, a w pozostałych miesiącach po wcześniejszym zgłoszeniu w Częstochowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym, ul. Focha 19/21, 42-217 Częstochowa w sposób zwyczajowo przyjęty – popioły z palenisk,

5) cztery razy w miesiącu w zabudowie wielolokalowej - odpady zbierane w sposób selektywny takie jak: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe oraz raz w miesiącu w pozostałej zabudowie,

6) raz w miesiącu - odpady zmieszane lub selektywnie zebrane dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,

7) raz w miesiącu od maja do września - odpady zmieszane lub selektywnie zebrane dla nieruchomości,

na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

2. Odpady komunalne powstające na nieruchomościach takie jak:

1) przeterminowane leki należy przekazywać:

a) w ramach zbiórki tych odpadów prowadzonej przez Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Problemowych (w skrócie MPZOP) funkcjonujący czasowo w wyznaczonych do tego miejscach

zgodnie z harmonogramem odbioru dla danej dzielnicy lub

b) we własnym zakresie w ramach zbiórki prowadzonej w Stacjonarnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanym w Sobuczynie, ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa (w skrócie SPSZOK) lub w innych tego rodzaju punktach selektywnej zbiórki, o których lokalizacji gmina będzie informować na bieżąco,

2) chemikalia należy przekazywać:

a) w ramach zbiórki tych odpadów prowadzonej przez MPZOP zgodnie z harmonogramem odbioru dla danej dzielnicy lub

b) we własnym zakresie w ramach zbiórki prowadzonej w SPSZOK lub w innych tego rodzaju punktach selektywnej zbiórki, o których lokalizacji gmina będzie informować na bieżąco.

3) zużyte baterie i akumulatory należy:

a) zwracać do punktów ich sprzedaży lub

b) w ramach zbiórki tych odpadów prowadzonej przez MPZOP zgodnie z harmonogramem odbioru dla danej dzielnicy lub

c) we własnym zakresie przekazywać do SPSZOK lub do innych tego rodzaju punktów selektywnej zbiórki, o których lokalizacji gmina będzie informować na bieżąco lub

d) przekazywać w trakcie akcji ich zbierania np. przez placówki oświatowe lub inne podmioty.

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać:

a) do punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o których gmina informuje na bieżąco lub

b) w ramach zbiórki tych odpadów prowadzonej przez MPZOP zgodnie z harmonogramem odbioru dla danej dzielnicy (dotyczy wyłącznie małych gabarytów) lub

c) we własnym zakresie przekazywać do SPSZOK lub do innych tego rodzaju punktów selektywnej zbiórki, o których lokalizacji gmina będzie informować na bieżąco;

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe pochodzące z gospodarstw domowych należy: a) oddawać w czasie zbiórki tych odpadów prowadzonej przez Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Wielkogabarytowych, (w skrócie MPZOW) zgodnie z harmonogramem odbioru dla danej dzielnicy lub

b) we własnym zakresie przekazywać do SPSZOK lub do innych tego rodzaju punktów selektywnej zbiórki, o których lokalizacji gmina będzie informować na bieżąco,

6) budowlane i rozbiórkowe należy:

a) gromadzić w pojemnikach, o których mowa § 5 ust. 1 pkt 2, 3 zamówionych indywidualnie i przekazywać do odbioru lub

b) we własnym zakresie przekazywać do SPSZOK lub do innych tego rodzaju punktów selektywnej zbiórki, o których lokalizacji gmina będzie informować na bieżąco,

7) zużyte opony należy we własnym zakresie przekazywać do SPSZOK lub do innych tego rodzaju punktów selektywnej zbiórki, o których lokalizacji gmina będzie informować na bieżąco,

8) odpady zielone należy:

a) wykorzystywać we własnym zakresie lub

b) we własnym zakresie przekazywać, zgodnie z ustalonym harmonogramem, do Terenowych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Zielonych, funkcjonujących czasowo w wyznaczonych do tego miejscach (w skrócie TPSZOZ) lub do SPSZOK lub do innych tego rodzaju punktów selektywnej zbiórki, o których lokalizacji gmina będzie informować na bieżąco,

9) odpady zbierane w sposób selektywny wymienione w § 2 ust. 2 pkt od 1 do 5 można przekazywać we własnym zakresie do Terenowych Ogólnodostępnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (w skrócie TOPSZOK), składających się z pojemników o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. l, m co najmniej następujących frakcji:

a) szkła lub opakowań szklanych,

b) papieru lub tektury lub opakowań papierowych lub tekturowych,

c) opakowań wielomateriałowych lub tworzyw sztucznych lub opakowań z tworzyw sztucznych, metalu lub opakowań z metalu.

3. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością wynikającą z ilości zużytej wody i pojemności zbiornika bezodpływowego w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika spowodowany jego przepełnieniem, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód gruntowych, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

4. Osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością wynikającą z parametrów technologicznych oczyszczalni, jednak nie rzadziej niż raz na rok.

5. Nieczystości ciekłe gromadzone w przenośnych kabinach kontenerowych muszą być usuwane z częstotliwością uniemożliwiającą ich przepełnienie, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. W przypadku obsługi imprez masowych kabiny kontenerowe mają być usunięte z terenu przeznaczonego do użytku publicznego w ciągu 12 godzin po zakończeniu imprezy.

6. Dla zabudowy jednorodzinnej dopuszczalne jest prowadzenie kompostowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w tym odpadów zielonych) na własne potrzeby lub wykorzystywanie tych odpadów do skarmiania zwierząt. Powyższe zwalnia z obowiązku posiadania pojemnika na odpady ulegające biodegradacji, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 2.

7. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i na których nie zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenów nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości, tak aby odpady nie zalegały na posesji.

Rozdział 5. Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 8.

Miejscem zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Częstochowy jest dla:

1) zmieszanych odpadów komunalnych – regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych należąca do Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa;

2) odpadów zielonych - regionalna instalacja przetwarzania

Rozdział 6. Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych

do wspólnego użytku

§ 9.

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do:

1) zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenie starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia,

2) wyprowadzania psa na smyczy, a psa agresywnego na smyczy i w kagańcu,

3) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta domowe na klatkach schodowych, na skwerach i trawnikach oraz w innych miejscach służących do publicznego użytku; obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych,

4) nie wprowadzania psów i kotów do budynków użyteczności publicznej, sklepów, lokali gastronomicznych, na place zabaw dla dzieci oraz na teren innych obiektów, w których właściciel bądź

użytkownik taki zakaz wprowadził,

5) pozostawienie psa bez stałego dozoru możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy jest uwiązany lub znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie należycie ogrodzonym, zabezpieczonym przed wydostaniem się psa,

6) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest jedynie w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wówczas, gdy posiadacz psa ma możliwość sprawowania nad nim bezpośredniej kontroli.

Rozdział 7. Wymagania w zakresie utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych

z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach

lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 10.

Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich w granicach wyznaczonych odcinkami ulic: Aleją Jana Pawła II, ul. Kiedrzyńską, ul. Obrońców Westerplatte, ul. Łódzką, ul. Okulickiego, ul. Bialską, ul. Sikorskiego, ul. Szajnowicza-Iwanowa, ul. Popiełuszki, ul. Pułaskiego, Aleją Bohaterów Monte Cassino, wzdłuż rzeki Stradomki, wzdłuż rzeki Warty, Aleją Wojska Polskiego do Alei Jana Pawła II.

§ 11.

1. Poza obszarem określonym w § 10 dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich z wyjątkiem nieruchomości:

1) w zabudowie wielorodzinnej;

2) w zabudowie jednorodzinnej, położonych na terenach zabudowy wielorodzinnej.

2. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich powinno być prowadzone w sposób niestwarzający uciążliwości dla otoczenia poprzez emisję fetorów, zapylenie i zadymienie, w sposób niepowodujący zanieczyszczenia gleby, wód powierzchniowych.

3. Właściciel lub użytkownik zwierząt gospodarskich wykorzystywanych do wykonywania usług przewozowych lub rekreacyjnych zobowiązany jest do niezwłocznego usuwania nieczystości pozostawionych przez zwierzęta.

Rozdział 8. Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów

jej przeprowadzania

§ 12.

1. Wprowadza się dla właścicieli nieruchomości obowiązek przeprowadzenia na terenie miasta co najmniej raz w roku w miesiącu marcu obowiązkowej deratyzacji, obejmującej wszystkie nieruchomości.

2. W przypadku pogorszenia się sytuacji epidemiologicznej w mieście bądź w określonych rejonach miasta, mogą być ustalone dodatkowe terminy przeprowadzenia akcji deratyzacji.

Rozdział 9. Przepisy końcowe

§ 13.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Częstochowy stosuje się przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy.

Aktualizacja 26.06.2015r.

Czytaj więcej ...

CZYSTE PODWÓRKO TO CZYSTE MIASTO

Więcej na temat akcji zorganizowanej przez ZGM TBS:

https://youtu.be/0pIE2_LyxU0

Ustawa ANTYSMOGOWA. NIE SPALAJ: mułu, flotu, węgla brunatnego, wilgotnego drewna. To dym! A dym TRUJE!

Od 1 września obowiązuje ustawa antysmogowa. Nie spalaj: mułu, flotu, węgla brunatnego, wilgotnego drewna. To DYM! A DYM TRUJE!

SMOG truje! Zobacz spoty edukacyjne

Referat ds. zapobiegania zjawiskom kryminogennym wśród dzieci i młodzieży

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom

"Skrawek Nieba"

www.skraweknieba.com.pl

Krajowa Rada Komendantów Straży Miejskich i Gminnych

Urząd Miasta Częstochowy

Elektroniczna skrzynka podawcza